Д и Д Финанс - счетоводни и консултантски услуги

“Обещавай само онова, кoето можеш да дадеш. После дай повече, отколкото си обещал.” Х.Браун

You are here:

Ние ви предлагаме услуга по създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации  по електронен път с наш универсален електронен подпис:
Месечни декларации:
- Справка-декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите;
- VIES декларация;
- Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС;
- Протокол-опис (Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4 от ЗДДС);
- Декларация обр. №1;
- Декларация обр. №6.
Годишни декларации и отчети:
- Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001 за доходи от България;
- Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001а за доходи от Чужбина.
Искания за издаване на документи:
- Подаване на искания за наличие или липса на данъчни задължения.
Joomlart