Д и Д Финанс - счетоводни и консултантски услуги

“Обещавай само онова, кoето можеш да дадеш. После дай повече, отколкото си обещал.” Х.Браун

You are here:

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

•Изготвяне на трудови/граждански договори, допълнителни споразумения, ведомости за заплати, както и методическа помощ и консултации във връзка с трудово - правните взаимоотношения с персонала

•Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета .

•Изчисляване на детски надбавки, обезщетения за временна нетрудоспособност и др .

•Издаване на служебни бележки, образци, удостоверения и др.

•Издаване и попълване на трудови и осигурителни книжки

•Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НОИ

•Подготовка на документи за решаване на осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи

•Представителство и защита пред органите на НОИ и НЗОК

Joomlart