Д и Д Финанс - счетоводни и консултантски услуги

“Обещавай само онова, кoето можеш да дадеш. После дай повече, отколкото си обещал.” Х.Браун

You are here:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ:

· Търговски регистър

· Агенция по вписвания

· Бюро за финансово разузнаване

· Инспекция по труда

· По Закона за защита на личните данни

· Регистрация по ЗДДС, ЗА

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА:

· Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии (общи, тематични или насрещни) от органите на НАП, НОИ или други инстанции;

· Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси;

· Прилагане на тълкуванията на МТСП и НОИ по спорни въпроси и казуси. Данъчни консултации и препоръки по всички нормативни промени;

· Използване на данъчни облекчения ; Консултация за избягване и намаляване на данъчната тежест

· Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

· Обжалване на Данъчно - ревизионни актове

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

· При ревизии от страна на НАП

· При ревизии от Инспекция по труда

· При проверка на Комисия за защита на потребителите

· Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ

· Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения

· Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон

· Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация

· Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти

 

Joomlart