Д и Д Финанс - счетоводни и консултантски услуги

“Обещавай само онова, кoето можеш да дадеш. После дай повече, отколкото си обещал.” Х.Браун

You are here:

Счетоводни услуги

Индивидуален подход при избора и организиране формата на счетоводството за Вашата фирма

Съставяне на Индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на осъществяваната стопанска дейност

Разработване и съблюдаване на възприетата счетоводна политика

Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи

Месечно изготвяне на финансови отчети и справки за целите на управлението

Изготвяне и представяне в данъчните подразделения на месечни справки-декларации по ЗДДС

Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП

Изготвяне на търговски договори

Калкулиране на фактическата себестойност на произвежданата продукция

Отчитане на дълготрайните активи, амортизиране, изготвяне на данъчен амортизационен план по смисъла на ЗКПО

Изготвяне на декларации и тримесечни справки съгласно Валутния Закон за предоставяне на информация пред БНБ

Провеждане на Годишни инвентаризации

Изготвяне на отчет за управлението; детайлен анализ на състоянието и изчисляване на финансово-счетоводните показатели, характеризиращи дейността през годината

Изготвяне и представяне в данъчните подраз-еления на Годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ

Изготвяне и представяне в ТСБ на необходимите статистически формуляри

Финансови Отчети

Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал, Отчет за управлението и съответните елементи към тях, като носят отговорност за правилното им съставяне. Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството.

Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт.

Изготвяне на патентни декларации и подаването им.

 

Joomlart