Д и Д Финанс - счетоводни и консултантски услуги

“Обещавай само онова, кoето можеш да дадеш. После дай повече, отколкото си обещал.” Х.Браун

You are here:

За да улесним вашата работа и да ви спестим време , ние ви предлагаме следните електронни услуги, осъществявани чрез наш електронен подпис:

Създаване и подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП по електронен път с наш универсален електронен подпис:

Месечни декларации:

- Справка-декларация по ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите;

- VIES декларация;

- ИНТРАСТАТ декларации;

- Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС;

- Протокол-опис (Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4 от ЗДДС);

- Декларация обр. №1;

- Декларация обр. №6.

Годишни декларации и отчети:

- За фирмите с дейност през годината - Декларация по чл. 92 от ЗКПО;

- За фирмите без дейност през годината - Декларация по чл. 92а от ЗКПО;

- Годишен отчет за дейността за Националния статистически институт;

- За ЕТ с доходи от дейност в България - Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001 за доходи от България;

- За ЕТ с доходи от дейонст в чужбина - Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001а за доходи от чужбина;

- Справка по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Искания за издаване на документи:

- Подаване на искания за наличие или липса на данъчни задължения.

Търговски регистър:

- Удостоверение за Актуално състояние

- Подаване на Годишни финансови отчети

Уведомления по Кодекса на труда:

- Уведомление по чл. 123, ал.1 от Кодекса на труда

- Уведомление по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда

Електронно банкиране на сметки:

Ние създаваме платежните нареждания за осигуровки, данъци или плащания към доставчици, вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка.

Плащане на фактури към доставчици, плащане на заплати и осигуровки на персонала, пращане на данъци и всякакви други плащания по банков път.

Joomlart